Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

Gyógyító Ásványok

Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A Geoproduct Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) honlapjának( továbbiakban: Honlap)- amely a geoproduct.hu domain néven elérhető- célja a Szolgáltató által forgalmazott termékekről történő információközlés, a Felhasználó igényeinek leginkább megfelelő termék kiválasztásában történő segítségnyújtás, valamint a termékek interneten történő értékesítése, igény szerinti kiszállítása.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Felhasználókat a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, ennek körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről (szervezési és technikai egyaránt), valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a jelen Adatkezelési/adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Fogalmak

A 2011. évi CXII. Törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről, ennek értelmében:

személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez

Adatkezelő

Cégnév: “GEOPRODUCT” GYÓGYITÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészitési-, Fejlesztési és Alkalmazási Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely: 3909 Mád, Bartók B u. 2.
Adószám: 10750012205
Cégjegyzékszám: 05 09 000249
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt. Miskolci Fiók (3530 Miskolc, Széchenyi utca 46.)
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102718-05589015-00000003

Nyilvántartásba vétel

A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 65.§ 3. bekezdés a) pontja alapján a Hatóság nem vezet adatvédelmi nyilvántartást arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Adatkezelés meghatározása és jogalapja

A Honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik adatkezelés.

A Felhasználók – akik a geoproduct.hu honlapot igénybe veszik- önkéntes hozzájárulásával – amit a regisztrációval adnak meg – kerül sor adatkezelésre.

Az Adatvédelmi törvény 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, továbbá a regisztráló felhasználók hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

Kezelt adatok

Amennyiben a Felhasználó csak látogatóként, érdeklődőként nézi meg a weboldalt, abban az esetben semmilyen személyes adat nem kerül begyűjtésre, csupán anonim információk arról, hogy a látogatók mely oldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak, vagy próbálnak meg használni. Az adatok segítséget nyújtanak Eladó számára a weboldaluk üzemeltetéséhez, továbbfejlesztéséhez és a zökkenőmentes működésének fenntartásához.

A Honlap használata során a Felhasználó IP címe, a Honlap látogatásának kezdő és befejező időpontja, a böngésző és operációs rendszer típusa rögzítésre kerül, amelyet a rendszer folyamatosan, automatikusan végez, de ezeket az adatokat csak az adatkezelő láthatja, valamint ezen adatok nincsenek összekapcsolva a felhasználás vagy regisztráció során megadott adatokkal.

A nem regisztrált Felhasználók számítógépét a rendszer úgynevezett cookie-val azonosítja, amely a Felhasználó szokásainak rögzítésére alkalmas, de a személyes adatok kezelésére nem. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Felhasználó meglátogatja a Honlapot. Az alkalmazott sütik nem a Felhasználó merevlemezén tárolódik és nyomban kitörlődik, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőjét vagy ha meghatározott ideig nincs aktivitás a Honlapon. A cookie-k használata engedélyhez kötött, ezért Felhasználónak az egyértelműen el kell fogadnia vagy el kell utasítania.

Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat Felhasználó a böngésző gyártójától vagy web böngészőjének súgóján keresztül kaphat. A weboldal funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Felhasználó letiltja a sütik használatát.

A cookie használata elengedhetetlenül szükséges a webshop működéséhez, ezért a vásárlási funkciót a Felhasználó csak úgy tudja használni, ha böngészőjében engedélyezi a sütik fogadását.

A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók esetében a következő adatokat kezeli:

– felhasználónév és jelszó

– családi és utónév, cégnév

– szállítási cím(ek)

– számlázási név és cím

– e-mail cím

– telefonszám.

A nem regisztrált Felhasználó esetében a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli a Szolgáltató.

Adatkezelés célja

A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás, az itt történő szerződéskötés valamint az igény szerinti kiszállítás lehetővé tétele, a szolgáltatás nyújtásának, teljesítésének, számlázásának dokumentálása, az arra illetéktelen személyeknek az adatok hozzáférésének dokumentálása, illetve a törvény által meghatározott adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége a személyes adatok kezelésének célja.

A törvényben meghatározott módon, a fenti célok teljesüléséhez szükséges ideig és mértékben történik az adatkezelés, azon személyes adatokkal, amelyek a fenti célok eléréséhez szükségesek és alkalmasak.

A megszerzett adatokat harmadik fél számára nem adja ki a webshop tulajdonosa. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

A naplózott illetve felhasználói szokásokról cookie-val szerzett információkból származó adatok kezelése statisztikai célt szolgál.

A Felhasználó hozzájárulása nélkül a Szolgáltató az általa kezelt adatokat közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

Adatkezelés időtartama

A kötelezően megadott személyes adatok kezelése vagy a regisztrációval vagy a megrendelés elküldésével kezdődik és az adatok törléséig tart.

A naplózott adatokat az utolsó látogatás során a rendszer felülírja.

Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott estekben és feltételekkel van lehetőség az adatok törlésére.

Adatfeldolgozás

A Felhasználó személyes adatainak továbbítása a Felhasználó hozzájárulásával illetve a törvényben meghatározott esetben lehetséges.

A Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe az informatikai rendszer üzemeltetése- a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik -, a megrendelések teljesítése vagy az elszámolás rendezése közben.

Adatbiztonság

A hálózati kommunikációban, az adatok tárolása és őrzése folyamán a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz.

A megadott személyes adatokat az adatkezelő Magyarország területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

A Felhasználó személyes adatait az Eladó adatbázisában elkülönítve tárolja, azokat harmadik személynek semmilyen célból nem szolgáltatja ki. Az adatbázisban tárolt személyes adatokhoz és a regisztrált felhasználók vásárlásait rögzítő adatokhoz kizárólag a Webshop tulajdonosai, és az adatokkal, megrendelésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó adminisztrátor férhet hozzá. Az Eladónak a Felhasználóval való kapcsolata során keletkező vásárlási és számlaadatokat a számviteli jogszabályokban meghatározott ideig köteles megőrizni, ezért azokat a Felhasználó kifejezett kérése esetén sem távolíthatja el.

Felhasználók jogai

A Szolgáltató által kezelt a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokról A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást, valamint az Általános Szerződési Feltételek szerint adatait módosíthatja, vagy kérheti törlésüket.

Felhasználó kérésére a Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatást ad írásban vagy e-mailben a Felhasználóra vonatkozó Szolgáltató kezelésében lévő adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve, hogy a Felhasználó adatait kik és milyen célból kapták, vagy kaphatják meg.

A helytelenül rögzített adatok módosítására a Felhasználó bármikor jogosult, illetve kérheti azok törlését a jogszabályban meghatározott kivételekkel.

Ezen jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja a Felhasználó:

Cím: Geoproduct Kft. 3909 Mád, Bartók B u. 2.
Elektronikus levélcím: geoproduct@geoproduct.hu
Telefonszám:

  • (47) 348-537;
  • (47) 348-288;
  • (30) 2-780-427;

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy észrevétellel Felhasználó a geoproduct@geoproduct.hu e-mail címen a Szolgáltató munkatársához fordulhat.

Az Adatvédelmi törvény és a Polgári törvénykönyv alapján a Szolgáltató megadott elérhetőségein gyakorolhatja a jogait a Felhasználó illetve amennyiben jogsértést tapasztal a bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz (1051, Budapest, Nádor u 22.) fordulhat.

Elektronikus levélcímek felhasználása

Szolgáltató az általa kezelt elektronikus levélcímek kezelését jogszerűen végzi, így azokat csak tömeges (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére használja.

Az e-mail címek a Felhasználó azonosítását, és a megrendelések miatti kapcsolattartás szolgálják, elsősorban ezért küld e-mailt a Szolgáltató.

Az Általános Szerződési Feltételek, az Adatkezelési Nyilatkozat, vagy a nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett változásokat a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben hozza az érintettek tudomására.

Az adatkezelési nyilatkozat ITT letölhető.